Κενες Θεσεις Εργασιας στην ΥΑ Κυπρου στο ΗΒ / Job Vacancies at the High Commission of Cyprus in the UK

Η Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αναζητεί για πρόσληψη 1 Γραφέα/Δακτυλογράφο, Ιδιαίτερο/Ιδιαιτέρα Ύπατου Αρμοστή και Οδηγό/Κλητήρα. Όλες οι θέσεις είναι με όρους επιτόπιου προσωπικού. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις θέσεις και πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής αίτησης παρέχεται πιο κάτω.

 

1 Θέση Γραφέα/Δακτυλογράφου- Προθεσμία Αιτήσεων 16 Αυγούστου 2019

Η Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Γραφέα/ Δακτυλογράφου για πλήρη απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός της θέσης είναι GBP £2084.32.
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου, βοηθός γραφείου, αρχειοθέτηση, οικονομικά, προξενικά, και γενικά γραφειακά καθήκοντα.
Απαιτούμενα Προσόντα:
• Απόφοιτος/η σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου
• Συναφής εμπειρία ή σπουδή σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελέσει επιπρόσθετο προσόν
• Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο μπορεί να υποβληθεί στη συνέντευξη.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, μαζί με συνοδευτική επιστολή (στην επιστολή να αναφέρεται ο τίτλος της θέσης), όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (όπως Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, Πτυχίο ή Πανεπιστημιακό Δίπλωμα, λευκό ποινικό μητρώο, οποιαδήποτε άλλα συναφή με τη θέση πιστοποιητικά) καθώς και δύο συστατικές επιστολές στην πιο κάτω ταχυδρομική διεύθυνση ή στο email cyprusinuk@mfa.gov.cy:
Υπόψη: κα. Εμέλια Χριστοδουλίδου, Διοικητικός Ακόλουθος
(Θέση Γραφέα/ Δακτυλογράφου)
High Commission for the Republic of Cyprus
13, St James’s Square, London SW1Y 4LB
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 16/08/2019. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές. Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται έξοδα ταξιδιού/ διαμονής ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή/ και μετέπειτα).

 

Θέση Ιδιαίτερου/Ιδιαιτέρας Ύπατου Αρμοστή-Προθεσμία Αιτήσεων 23 Αυγούστου 2019 

Η Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, δέχεται
αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ιδιαίτερου/Ιδιαιτέρας Ύπατου Αρμοστή για πλήρη
απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός της
θέσης είναι GBP £2358.35.
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διαχείριση γραφείου και
προγράμματος Ύπατου Αρμοστή, Δακτυλογράφηση μηνυμάτων και επιστολών,
αρχειοθέτηση, γενικά γραφειακά καθήκοντα, και οτιδήποτε άλλο ανατεθεί από τον
Ύπατο Αρμοστή.
Απαιτούμενα Προσόντα:
 Απόφοιτος/η σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης
 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
 Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου
 Γνώσεις Στενογραφίας
 Συναφής εμπειρία ή σπουδή σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης θα
αποτελέσει επιπρόσθετο προσόν
 Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση που δεν είναι άμεσα
διαθέσιμο μπορεί να υποβληθεί στη συνέντευξη.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, μαζί με
συνοδευτική επιστολή (στην επιστολή να αναφέρεται ο τίτλος της θέσης), όλα τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά (όπως Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, Πτυχίο ή
Πανεπιστημιακό Δίπλωμα, λευκό ποινικό μητρώο, οποιαδήποτε άλλα συναφή με τη
θέση πιστοποιητικά) καθώς και δύο συστατικές επιστολές στην πιο κάτω
ταχυδρομική διεύθυνση ή στο email cyprusinuk@mfa.gov.cy:
Υπόψη: κα. Εμέλια Χριστοδουλίδου, Διοικητικός Ακόλουθος
(Θέση: Ιδιαίτερου/Ιδιαιτέρας Ύπατου Αρμοστή)
High Commission for the Republic of Cyprus
13, St James’s Square, London SW1Y 4LB
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 23/08/2019. Εκπρόθεσμες αιτήσεις
δεν θα γίνουν αποδεκτές. Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν
αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται
έξοδα ταξιδιού/ διαμονής ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη διαδικασία πρόσληψης
ή/ και μετέπειτα).

 

Driver/Messenger- Deadline for Applications 23rd August 2019 

The High Commission of the Republic of Cyprus in the United Kingdom, is currently accepting applications for the position of (1) Driver/ Messenger for full time employment as a member of its local staff. The gross monthly salary is GBP £2006.77.
The responsibilities of the position include, amongst other things, transporting the Head of Mission and Diplomatic staff to their meetings, receptions, and any official duties, messenger duties inside as well as outside of the Mission, reception and telephone operator or duties, preparing the itinerary and road map for daily journeys, flexible hours including overtime and weekends (a special additional overtime subsidy is available), as well as anything else you may be assigned by the Head of Mission.
Required Qualifications:
• Senior School or Secondary School Graduate
• Excellent knowledge of English Language, knowledge of the Greek language will be considered an additional qualification
• UK Driving Licence of at least 5 years (clear of any penalty points)
• Age of 25 years and over
• Excellent knowledge of London and surrounding areas
• UK Non-Criminal Certificate
• Previous experience in a similar position will be considered as an additional qualification
Applications must be accompanied by a Curriculum Vitae and Cover Letter (the Cover Letter must include the position title), all required qualifications listed above as well two letters of recommendation/ reference and should be delivered by post or via email at cyprusinuk@mfa.gov.cy for the attention of:

Emelia Christodoulidou
High Commission for the Republic of Cyprus
13, St James’s Square, London SW1Y 4LB
The last day for the submission of application is the 23/08/2019. Late applications shall not be accepted.