ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Η Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Γραφέα με καθήκοντα Συντηρητή για πλήρη απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός της θέσης είναι GBP £2403.50.

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, παρακολούθηση και εποπτεία όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με συντήρηση του οικήματος της Ύπατης Αρμοστείας και της Πρεσβευτικής Κατοικίας και συντονισμό με αρμόδιες εταιρείες, έλεγχο συναγερμού και συστημάτων πυρασφάλειας ΥΑ και Κατοικίας, συντήρηση μηχανογραφικών συστημάτων και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, γενικά γραφειακά καθήκοντα και άλλα.

Απαιτούμενα Προσόντα/ πιστοποιητικά:

  • Απόφοιτος/η σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης
  • Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε έργα που αφορούν κατασκευή ή συντήρηση κτηρίων και ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.
  • Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
  • Απόφοιτος/η Τεχνικής Σχολής, ή Ανώτατης Σχολής/ Σχολής Κολλεγίου με δίπλωμα Τεχνικού ή Τεχνικού Μηχανικού, θα προσμετρήσει ως πλεονέκτημα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, μαζί με συνοδευτική επιστολή (στην επιστολή να αναφέρεται ο τίτλος της θέσης), όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, Πτυχίο ή Πανεπιστημιακό Δίπλωμα, Λευκό Ποινικό Μητρώο, οποιαδήποτε άλλα συναφή με τη θέση πιστοποιητικά) καθώς και δύο συστατικές επιστολές στην πιο κάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

High Commission for the Republic of Cyprus
13, St James’s Square, London SW1Y 4LB, UK
Attn: Ms D. Kyriakou, Administrative Attaché
(Θέση Γραφέα με καθήκοντα Συντηρητή για την ΥΑ)

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων είναι η 16/05/2022. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές. Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται έξοδα ταξιδιού/ διαμονής ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή/ και μετέπειτα).