ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ – NOTICE OF VACANCY AT THE HIGH COMMISSION OF CYPRUS IN LONDON

(Scroll down for english)

ΘΕΣΗ ΦΡΟΥΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Η Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Φρουρού Ασφαλείας για το Γενικό Προξενείο Λονδίνου για πλήρη απασχόληση στην βάση συμβολαίου για περίοδο 13 μηνών. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός της θέσης είναι GBP £2084,32. Το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια από 01/12/2021-31/12/2022 και ο μισθός της θέσης συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση: Φρουρός Ασφαλείας
Καθήκοντα θέσης:

Επίβλεψη της εισόδου/εξόδου στο Γενικό Προξενείο Λονδίνου, χρήση του μηχανήματος ελέγχου προσώπων σε σχέση με τον χώρο υποδοχής για έκδοση θεωρήσεων εισόδου και άλλα συναφή καθήκοντα.

Απαιτούμενα Προσόντα / πιστοποιητικά:

 • Απόφοιτος/η σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης,
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής ή τουρκικής γλώσσας,
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου (κάμερες ασφαλείας κ.τ.ό.),
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου,
 • PreSettled Status ή Settled Status Certificate ή απόδειξη βρετανικής ή άλλης υπηκοότητας, συνοδευόμενη από αποδεικτικό δικαιώματος διαμονής και εργασίας στο ΗΒ,
 • Ενδεχόμενη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Αίτηση μπορούν να κάνουν μόνον άτομα που έχουν λάβει πιστοποιητικό μονίμου διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο (PreSettled ή Settled Status) ή κατέχουν την βρετανική υπηκοότητα ή άλλη υπηκοότητα συνοδευόμενη από αποδεικτικό δικαιώματος μόνιμης διαμονής και εργασίας στο ΗΒ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, μαζί με συνοδευτική επιστολή (στην επιστολή θα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος της θέσης), όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, πρόσφατο Λευκό Ποινικό Μητρώο, Settled / PreSettled Status Certificate, και οποιαδήποτε άλλα συναφή με τη θέση πιστοποιητικά), καθώς και δύο συστατικές επιστολές, είτε ηλεκτρονικά στο HCLConsular@mfa.gov.cy ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση:

(Κενές Θέσεις – Φρουρός Ασφαλείας), High Commission of the Republic of Cyprus (for Consulate General), 13 St. Jamess Square, London SW1Y 4LB, UK.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 19η Νοεμβρίου 2021. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές. Επισημαίνεται, ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται έξοδα ταξιδιού / διαμονής ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά την διαδικασία πρόσληψης ή / και μετέπειτα).

 

SECURITY GUARD VACANCY AT THE CONSUL GENERAL IN LONDON

The High Commission of the Republic of Cyprus in the UK is accepting applications for one (1) full time position of a Security Guard at the Consulate General in London, on the basis of a 13-month contract. The monthly gross salary of the position is GBP £2084,32. The duration of the contract will be between 01/12/2021 and 31/12/2022, co-financed by the European Union Internal Security Fund.

Position: Security Guard
Main Responsibilities:

Supervision of entry/exit at the Consulate General in London, use of the person control systems in relation to the reception area for issuing visas and other related tasks.

Essential Skills / Qualifications:

 • High School Diploma,
 • Very good knowledge of the English and Greek or Turkish language,
 • Very good computer skills and use of internet (for the use of security cameras etc.),
 • Recent Clean Criminal Record Certificate,
 • Pre-Settled Status or Settled Status Certificate or proof of British citizenship or any other citizenship with proof of the established right to reside permanently and work in the UK,
 • Previous experience in a similar position will be considered as additional qualification.

Only residents persons who have leave to remain in the United Kingdom (PreSettled or Settled Status) or hold the British citizenship or any other citizenship along with proof of the right to live and work in the UK may apply.

Applicants are kindly requested to submit their CVs, along with a cover letter (the title of the position must be included in the letter), all required certificates (High School Diploma, recent Clean Criminal Record Certificate, proof of Settled/Pre-settled status and any other documentation that may relate to the position) along with two recommendation letters, either via email at hclconsular@mfa.gov.cy or via post at:

(Vacancies – Security Guard), High Commission of the Republic of Cyprus (for Consulate General), 13 St. Jamess Square, London SW1Y 4LB, UK.

All applications must be submitted by the 19th of November 2021. Late applications will not be accepted. It is noted that the Ministry of Foreign Affairs does not undertake any commitment towards the candidates (the cost of travel/accommodation or any other expenses that may occur during and/or beyond the recruitment process is not covered).