ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΗΒ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ SETTLED/PRE-SETTLED STATUS ΑΠΟ 01/10/2021 – ENTRANCE TO THE UK ONLY WITH PASSPORT FOR THOSE WHO HAVE NOT SETTLED/PRE-SETTLED STATUS AFTER THE 01/10/2021

Από την 1η Οκτωβρίου 2021, εάν έχετε «καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου» ή «καθεστώς δυνάμει εγκατεστημένου προσώπου» (Settled/Pre-Settled Status), θα μπορείτε να εισέλθετε στο Ηνωμένο Βασίλειο με το διαβατήριό σας επ’αορίστον και με την εθνική σας ταυτότητα έως τουλάχιστον το 2025. Μετά το 2025, το Ηνωμένο Βασίλειο θα δέχεται δελτία ταυτότητας μόνο σε εγκεκριμένη μορφή, δηλαδή εάν έχουν μικροκύκλωμα με βιομετρικά δεδομένα (microchip).

Για τους πολίτες της ΕΕ που δεν καλύπτονται από τη Συμφωνία Αποχώρησης και δεν έχουν κάποιο από τα παραπάνω «καθεστώτα», η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι προτίθεται να θέσει τέλος στη χρήση των εθνικών δελτίων ταυτότητας για την είσοδο στη χώρα από την 1η Οκτωβρίου 2021 και εξής. Συμβουλεύουμε τους πολίτες της ΕΕ που θέλουν να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την 1η Οκτωβρίου 2021 να ελέγχουν εάν θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την ταυτότητά τους για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο προτού προγραμματίσουν το ταξίδι τους.

Μετά την 1η Οκτωβρίου 2021, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι μέλη της οικογένειας πολίτη της ΕΕ δεν θα είναι πλέον σε θέση να εισέρχονται αυτόματα στην ΕΕ χωρίς θεώρηση διαβατηρίου, χρησιμοποιώντας δελτία διαμονής που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει τον κανονισμών για τον ΕΟΧ.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στην ΕΕ, εφόσον είναι μέλη της οικογένειας και διαθέτουν άδεια διαμονής με βιομετρικά δεδομένα όπου επιβεβαιώνεται το «καθεστώς εγκατεστημένου προσώπου» ή το «καθεστώς δυνάμει εγκατεστημένου προσώπου», πρέπει να ελέγχουν τις απαιτήσεις θεώρησης του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο σκοπεύουν να μεταβούν προτού σχεδιάσουν το ταξίδι τους.

 

After 1st October 2021, if you hold ‘’Settled’’ or ‘’Pre-settled’’ status you will be able to enter the UK using your passport indefinitely, and your national ID Card until at least 2025. After 2025, the UK may only accept national ID Cards for entry if they are in the approved format, which must contain a biometric chip.

For those EU citizens who are not covered by the Withdrawal Agreement and do not have ‘’Settled’’ or ‘’Pre-Settled Status’’, the UK government has stated that it intends to end the use of national ID cards as documents used to enter the UK once the transition period once. We advise all EU citizens who intend to travel to the UK after 1st October 2021, to check whether they will be able to enter the UK using their national ID cards before they make travel plans.

After 1st October 2021, third-country nationals who are family members of EU citizens will no longer be able to automatically enter the EU visa-free, using residence cards issued by the UK government under the ‘EEA Regulations’.

Third-country nationals travelling to the EU, who are family members and have the biometric residence permit confirming their ‘’Settled’’ or ‘’Pre-Settled Status’’, must check the visa requirements of the EU Member State they intend to travel to before making travel arrangements.