UK REMAINS IN CATEGORY C || QUARANTINE FOR PASSENGERS FROM THE UK DUE TO NEW STRAIN OF CORONAVIRUS UNTIL 31 JANUARY 2021 | ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΠΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΕΧΡΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

[English text follows]

Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει στην Κατηγορία Γ΄ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021, 23:59 μμ, το οποίο σημαίνει, ότι θα συνεχίσει να επιτρέπεται είσοδος μόνον σε Κύπριους πολίτες και μόνιμους κάτοικους με άδεια μόνιμης παραμονής. Όσοι δεν εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες και χρειάζονται να ταξιδέψουν στην Κύπρο για λόγους επείγουσας ανάγκης, μπορούν να αιτηθούν “Special Entry Permit” μέσω του Cyprus Flight Pass.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδομένα που προκύπτουν αναφορικά με το νέο στέλεχος του ιού SARS-CoV-2 και σε μια προσπάθεια διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας για προληπτικούς λόγους και μέχρι να αποσαφηνιστούν περαιτέρω στοιχεία από την επιστημονική κοινότητα, για όσους αφικνούνται στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου από 21 Δεκεμβρίου 2020, στις 6 το απόγευμα μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021, 23:59 μμ, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

  1. Οι επιβάτες θα υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση κατά την άφιξή τους στο Αεροδρόμιο.
  2. Όλοι οι επιβάτες που φτάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο θα μεταφέρονται σε ξενοδοχεία της Δημοκρατίας για υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό 7 ημερών. Τα πρόσωπα κάτω των 18 ετών θα μπορούν να κάνουν τον αυτοπεριορισμό στο σπίτι τους. Δίνεται όμως η δυνατότητα να παραμείνουν σε περιορισμό στα ξενοδοχεία αν ταξιδεύουν με τους γονείς/κηδεμόνες τους ή, εάν δεν μπορούν, να κάνουν τον αυτοπεριορισμό στο σπίτι τους.
  3. Την 7η ημέρα, θα υποβάλλονται εκ νέου σε εργαστηριακό έλεγχο και όσοι έχουν αρνητικό αποτέλεσμα, θα συνεχίζουν κατ’ οίκον τον αυτοπεριορισμό τους για 3 επιπλέον μέρες (σύνολο ημερών περιορισμού: 10).
  4. Την 10η μέρα και νοουμένου ότι δεν εκδηλωθούν συμπτώματα, τα άτομα θα αποδεσμεύονται αυτόματα. Σε περίπτωση που εκδηλωθούν συμπτώματα, θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με τον Προσωπικό τους Ιατρό για περαιτέρω ιατρική καθοδήγηση.

Σημειώνεται, ότι το κόστος για τη μεταφορά και τη διαμονή στα ξενοδοχεία επωμίζεται το Κράτος, όπως και το κόστος του δεύτερου τεστ στην 7η ημέρα.

Παράλληλα για σκοπούς αξιολόγησης και διερεύνησης, όσοι έχουν αφιχθεί την τελευταία βδομάδα από Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν διαγνωσθεί θετικοί στο πλαίσιο των δειγματοληπτικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, τα δείγματα θα προωθηθούν στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για  αξιολόγηση ως προς την ύπαρξη της συγκεκριμένου μεταλλαγμένου στελέχους.

Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή για τον κορωνοϊό, σε συνεννόηση με τους αρμόδιους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και οποιαδήποτε νέα σύσταση/εισήγηση πιθανόν να διαφοροποιήσει τις πιο πάνω ρυθμίσεις, οι οποίες θα ανακοινώνονται άμεσα.


The measures relating to flights and airports shall be extended until 1st March 2021.

The United Kingdom remains in Category C until 31 January 2021, which means that only Cypriot citizens and those with a permanent residence permit can enter Cyprus. Those who do not fall under these categories of passengers but need to travel to Cyprus for emergency reasons can apply for a Special Entry Permit: Please read the Cyprus Flight Pass guidance on applying for special permission to enter.

Taking into account the data concerning the new strain of the SARS-CoV-2 virus and in an effort to safeguard Public Health for precautionary reasons and until new clarifications are made by the scientific community, for passengers arriving at Larnaka and Pafos Airports from UK airports, as of 21 December 2020, 18:00΄ (Cyprus time) up until 31 January 2021 23:59pm, the following rules apply:

  1. Passengers will undergo a molecular test upon their arrival at the Airports.
  2. All passengers arriving from the United Kingdom will be transferred to hotels provided by the Republic for compulsory 7-day self-isolation. Persons under the age of 18 may self-isolate at their homes. There is the option to stay in isolation in the hotels if they are travelling with their parents/guardians or if this is not possible, they may self-isolate at their homes.
  3. On the 7th day they will undergo a new molecular test and if they receive a negative result, they will continue their self-isolation at home for another 3 days (total self-isolation days: 10).
  4. On the 10th day and provided no symptoms occur, they are automatically released. In case symptoms occur, the GP should be contacted for medical guidance.

It is noted that the cost of transfer and hotel stay is undertaken by the State, as well as the second test on day 7.

Meanwhile, the samples taken from those who arrived from the UK during the last week and were found positive in the framework of sample testing, will be forwarded to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics to be evaluated and determined whether the particular mutant strain of coronavirus exists.

The Scientific Advisory Committee on Coronavirus, in accordance with the competent EU mechanisms is closely monitoring the developments and any new recommendation/suggestion that may change the above measures, will be announced accordingly.