ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Η Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Γραφέα/  Δακτυλογράφου για προσωρινή απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού στο Ναυτιλιακό Τμήμα της ΥΑ.

Η απασχόληση θα είναι για περίοδο έξι (6) μηνών, έναρξη απασχόλησης η 1Η Δεκεμβρίου 2022,  με δυνατότητα ανανέωσης σε μηνιαία βάση. Ο μηνιαίος μισθός της θέσης είναι GBP £2116.00 (Grade 2, Step 1).

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οικονομικά, λογιστικά, αρχειοθέτηση και γενικά γραφειακά καθήκοντα.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Απόφοιτος/η σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου
  • Συναφής εμπειρία ή σπουδή σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελέσει επιπρόσθετο προσόν
  • Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο μπορεί να υποβληθεί στη συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, μαζί με συνοδευτική επιστολή (στην επιστολή να αναφέρεται ο τίτλος της θέσης: Θέση Γραφέα/ Δακτυλογράφου για το Ναυτιλιακό Τμήμα), όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, Πτυχίο ή Πανεπιστημιακό Δίπλωμα, Λευκό Ποινικό Μητρώο, οποιαδήποτε άλλα συναφή με τη θέση πιστοποιητικά) καθώς και δύο συστατικές επιστολές ηλεκτρονικά στο CyprusinUK@mfa.gov.cy

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 18/11/2022. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές. Επισημαίνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται έξοδα ταξιδιού/ διαμονής ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή/ και μετέπειτα).