ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Η Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Γραφέα/  Δακτυλογράφου και μιας (1) θέσης Γραφέα με καθήκοντα Συντηρητή για πλήρη απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός της κάθε θέσης είναι GBP £2084.32.

Θέση Γραφέα/  Δακτυλογράφου Θέση Γραφέα με καθήκοντα Συντηρητή
Καθήκοντα θέσης:

προξενικά, οικονομικά, λογιστικά, αρχειοθέτηση και γενικά γραφειακά καθήκοντα.

Απαιτούμενα Προσόντα/ πιστοποιητικά:

  • Απόφοιτος/η σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου
  • Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.

Επιπρόσθετο προσόν: Συναφής εμπειρία ή σπουδή σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης

Καθήκοντα θέσης:

Παρακολούθηση και εποπτεία όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων της ΥΑ και Κατοικίας,  γενικά γραφειακά καθήκοντα.

Απαιτούμενα Προσόντα/ πιστοποιητικά:

  • Απόφοιτος/η σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.
  • Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.

Επιπρόσθετο προσόν: Απόφοιτος/η Τεχνικής Σχολής (με τουλάχιστον διετή εμπειρία στα καθήκοντα) ή Ανώτατης Σχολής/ Σχολής Κολλεγίου με δίπλωμα Τεχνικού ή Τεχνικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, μαζί με συνοδευτική επιστολή (στην επιστολή επιβάλλεται να αναφέρεται ο τίτλος της θέσης), όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, Πτυχίο ή Πανεπιστημιακό Δίπλωμα, Λευκό Ποινικό Μητρώο, οποιαδήποτε άλλα συναφή με τη θέση πιστοποιητικά) καθώς και δύο συστατικές επιστολές είτε ηλεκτρονικά στο CyprusinUK@mfa.gov.cy ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: (Τίτλος Θέσης – Επιβάλλεται), High Commission for the Republic of Cyprus, 13, St James’s Square, London SW1Y 4LB, UK

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 18/09/2020. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές. Σε περίπτωση κένωσης συναφούς θέσης κατά την διάρκεια της παρούσας διαδικασίας, δύναται να συμπεριληφθεί. Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται έξοδα ταξιδιού/ διαμονής ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή/ και μετέπειτα).