ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ/ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Η Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ιδιαίτερου/ Ιδιαιτέρας Ύπατου Αρμοστή για πλήρη απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός της θέσης είναι GBP £2358.35.

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διαχείριση γραφείου και προγράμματος Ύπατου Αρμοστή, δακτυλογράφηση μηνυμάτων και επιστολών,  αρχειοθέτηση, γενικά γραφειακά καθήκοντα, και οτιδήποτε άλλο ανατεθεί από τον Ύπατο Αρμοστή.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Απόφοιτος/η σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου
  • Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο μπορεί να υποβληθεί στη συνέντευξη.
  • Συναφής εμπειρία ή σπουδή σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελέσει επιπρόσθετο προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, μαζί με συνοδευτική επιστολή (στην επιστολή επιβάλλεται να αναφέρεται ο τίτλος της θέσης), όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, Πτυχίο ή Πανεπιστημιακό Δίπλωμα, Λευκό Ποινικό Μητρώο, οποιαδήποτε άλλα συναφή με τη θέση πιστοποιητικά) καθώς και δύο συστατικές επιστολές είτε ηλεκτρονικά στο CyprusinUK@mfa.gov.cy ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: (Τίτλος Θέσης – Επιβάλλεται: Ιδιαίτερου/ Ιδιαιτέρας), High Commission for the Republic of Cyprus, 13, St James’s Square, London SW1Y 4LB, UK

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 18/09/2020. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές. Σε περίπτωση κένωσης συναφούς θέσης κατά την διάρκεια της παρούσας διαδικασίας, δύναται να συμπεριληφθεί. Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται έξοδα ταξιδιού/ διαμονής ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή/ και μετέπειτα).